VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.

Het kent de volgende eigenschappen:

 • algemeen toepasbare afspraken over de communicatie tussen bouwpartijen
 • snellere en flexibelere communicatie binnen samenwerkingsverbanden
 • verbetering van de toetsbaarheid van gemaakte afspraken tussen partijen
 • vergroting van de kwaliteit van het product
 • betere benutting van de ICT hulpmiddelen

Over VISI
In de bouw is sprake van wisselende samenwerkingsverbanden. Voor een succesvol verloop van een bouwproject is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. Het snel accorderen van wijzigingen of het tijdig beschikbaar stellen van de laatste versie van een detailtekening is van grote invloed op de kwaliteit, de doorlooptijd en de kosten van een project. De huidige technologie biedt laagdrempelige ondersteuning aan de communicatie. Maar de beschikbaarheid van deze technologie lost niet automatisch alles op. Zodra meer partijen met elkaar gaan communiceren, blijkt dat de kans op fouten toeneemt. Om dat probleem op te lossen is er VISI.

Onafhankelijk en flexibel
In VISI is vastgelegd welke berichten bij een bepaalde transactie horen. Voor elk bericht is bovendien gespecificeerd welke gegevens erin moeten staan. De berichten worden gebruikt voor het geven van opdrachten, tijdschema”s, voor het opleveren van resultaten, het melden van afwijkingen, enzovoort. VISI is echter geen rigide standaard, maar bestaat voor een groot deel uit flexibele sjablonen. De VISI-systematiek vormt de basis voor de digitale project- en contractcommunicatie binnen bouwprojecten. Het is onafhankelijk van partijen, samenwerkingsvorm of contracttype toe te passen op het gehele bouwproces.

Financiering
Het beheer en de actualisering van de VISI-standaard wordt betaald uit vrijwillige bijdragen van gebruikers. Om echter continuïteit in de financiering te creëren zodat hier een duurzaam beheer van de VISI-standaard op geprogrammeerd kan worden, wil CROW met donateurs een overeenkomst afsluiten voor een jaarlijks continuerende vaste bijdrage. Deze bijdrage is gekoppeld aan de grootte van de organisatie.

Participatie
Naast dit donateurschap kan de organisatie kiezen om te participeren in het gebruikersplatform om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van toepassingsgericht producten en diensten op het gebied van digitale communicatie en informatie-uitwisseling in de bouw. Zij mag dan vanzelfsprekend gratis gebruik maken van de ontwikkelde kennisproducten. Hiervoor betaalt de VISI-gebruiker een extra financiële bijdragen waarmee deze ontwikkelingen gefinancierd kunnen worden. De keuze hiervoor kan in de overeenkomst worden aangegeven.

Wat krijgt de gebruiker ervoor terug?
VISI structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken gedurende het project, door:

 • een gezamenlijke werkomgeving met één transparant digitaal communicatiedossier;
 • altijd helderheid te bieden over wie wat op welk moment moet doen of besloten heeft, waardoor procedures sneller worden doorlopen;
 • steeds actuele en complete projectdossiers, waardoor rapportages snel beschikbaar zijn;
 • sneller en flexibeler samenwerkingsverbanden op te zetten;
 • de communicatie vanaf start van het project snel in te kunnen richten;
 • ruis in de communicatie te voorkomen.

Projectanalyses tonen aan dat hiermee tussen 3% tot 5% kan worden bespaard op de aanneemsom, door hogere arbeidsproductiviteit, minder faalkosten en snellere doorlooptijd. Deze voordelen zijn al na het tweede of derde project met VISI te behalen.

VISI=ISO-standaard
De afgelopen jaren zijn door buildingSMART inspanningen gedaan om de Nederlandse VISI-standaard op te nemen als onderdeel van buildingSMART-standaarden en te formaliseren op ISO-niveau. De VISI-standaard heeft in de ISO-organisatie een plek gekregen bij de groep van standaarden onder de naam Information Delivery Manual, kortweg IDM, en aangeduid met de code ISO 29481. De VISI-standaard is ingedeeld als deel 2 van IDM en heeft de volgende naam gekregen: “Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction framework”.

IDM Part 2 is eind 2012 als formele ISO standaard gepubliceerd. Bij de laatste internationale stemming in maart 2012 kreeg de standaard de unanieme steun van de 19 aangesloten landen van TC 59 /SC 13.

CROW
CROW is beheerder van de open standaard. Alle samenwerken bouwpartijen zijn vertegenwoordigd in diverse VISI-groepen. CROW faciliteert deze groepen. Projectuitvoering en beheer vinden in CROW-verband plaats.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Pieter Eelants, VISI-programma-manager bij CROW, tel. (0318) 69 53 30 of via eelants@crow.nl, of een kijkje nemen op www.visi.nl.
VISI is ook te vinden op LinkedIn: “VISI-gebruikers”.

 Lees meer over VISI