Activiteiten

De Bouw Informatie Raad (BIR) maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. Dat vertaalt zich in een actieve ambassadeursrol van de leden van de Raad, en in diverse concrete producten. De doelstellingen en activiteiten van de BIR zijn beschreven in een programmaplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 

Kenniskaarten

Om kennis over (het gebruik van) BIM breed toegankelijk te maken, biedt de BIR diverse Kenniskaarten aan. Hierop vindt u snel en gemakkelijk de informatie die u nodig heeft om BIM te gebruiken in uw dagelijkse praktijk. De kaarten geven u direct toepasbare informatie over vraagstukken rond de implementatie van BIM, waaronder rollen en competenties, juridische aspecten en BIM-transitie in organisaties.

Nationale Modellen BIM Protocol en BIM Uitvoeringsplan

De toepassing van BIM in een bouwproject vraagt om goede werkafspraken. Vaak worden deze vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. De praktijk laat een grote verscheidenheid aan protocollen en uitvoeringsplannen zien. Termen worden in verschillende betekenissen gebruikt, en er leven veel vragen over de noodzakelijke en gewenste inhoud. Om te voorzien in de vraag naar eenduidigheid, presenteert de BIR Werkgroep BIM Protocol twee modellen: het “Nationaal Model BIM Protocol” en het “Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan”. Het Model BIM Protocol is bedoeld als onderlegger voor het vastleggen van projectspecifieke contractbepalingen rond BIM. Het Model BIM Uitvoeringsplan is een template dat projectteams kunnen gebruiken voor het vastleggen van hun onderlinge BIM-werkafspraken. Tevens bieden de Modellen een eenduidig begrippenkader, dat aansluit op ontwikkelingen in landen om ons heen en is voorbereid op toekomstige Europese BIM-normering.

U kunt de nationale modellen downloaden op de website van het BIM Loket.

Semantische standaard CB-NL

De Nederlandse Conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving, CB-NL, is een digitale semantische bibliotheek: een verzameling van taaldefinities van objecten en ruimtes, die uniformerend werken tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken. Sinds 2013 wordt met CB-NL gewerkt aan een gezamenlijke taal om de uitwisseling van gegevens in de bouwsector via open standaarden mogelijk te maken. Deze vertaalmachine zal een steeds grotere rol spelen bij het vertalen, vinden, vergelijken, verrijken, vereenvoudigen en vooral verbinden van informatie die nodig is om bouwprojecten beter en goedkoper te maken. De (door)ontwikkeling van CB-NL wordt gestuurd vanuit het BIM Loket, onder regie van de Stuurgroep CB-NL: bimloket.nl/CB-NL.

Uitwisselingsstandaard COINS

COINS is een open BIM-standaard voor uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen binnen bouwprojecten. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd, zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheken. De COINS-standaard werd in juli 2010 gepresenteerd, in 2016 volgde COINS 2.0. Versie 2.0 omvat onder meer ondersteunende open source software in de vorm van een API, en de zogenaamde COINS Navigator. De COINS-standaard wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de BIR. De standaard is in beheer bij het BIM Loket: bimloket.nl/COINS.

SE model

De Bouw Informatie Raad is in 2015 samen met het vierpartijenoverleg een actie gestart om de informatiebehoefte voor System Engineering (SE) beter in beeld te brengen. Dit is noodzakelijk voor de verdere integratie van SE en BIM. Het vierpartijenoverleg (4P) is bekend van de leidraad SE die zij uitgeven. In dit overleg zijn Prorail, Rijkswaterstaat, NL Ingenieurs, Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en Uneto VNI vertegenwoordigd. Doel van het 4P overleg is om een platform te bieden voor de dialoog op het gebied van Systems Engineering tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW-sector. Systems Engineering is binnen dit domein sterk in opmars en men is druk bezig de methodiek te vertalen naar bedrijfsspecifieke invulling. De Leidraad SE biedt hiertoe een gemeenschappelijk kader met eenduidige begrippen en processen. Voor meer informatie zie: www.leidraadse.nl.  

In een gezamenlijke opdracht van de BIR en de 4P Stuurgroep heeft de Werkgroep SE-BIM een uitwisselingsmodel voor Systems Engineering (verder “SE-model” genoemd) gemaakt. Hiermee is een grote stap gezet in de richting van gestandaardiseerde, elektronische uitwisseling van SE-data (waaronder eisen en daaraan gerelateerde validaties en verificaties) tussen partijen in bouwprojecten. Het SE-model is primair bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de COINS 2.0 uitwisselingsstandaard, maar de opzet is zodanig dat het in beginsel ook bruikbaar is zonder COINS. De SE Uitwisselingsstandaard is online beschikbaar.

Onderwijs

De Bouw Informatie Raad werkt samen met Hogescholen om te kijken hoe HBO-opleidingen BIM-onderwijs beter kunnen inzetten en hoe de instellingen hierbij van elkaar kunnen leren. Het BIR Programmabureau fungeert hierbij als klankbordgroep.

BIM Loket

De Bouw Informatie Raad is de drijvende kracht geweest achter de oprichting van het BIM Loket. Het BIM Loket is een samenwerking van kennisorganisaties die open BIM-standaarden beheren. Bij het BIM Loket kunnen alle BIM-gebruikers (opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders, leveranciers) terecht voor praktische kennis en ondersteuning rond open BIM-standaarden. Het BIM Loket beheert een samenhangend palet van open BIM-standaarden, zoals VISI, NLCS en COINS . Deze dragen bij aan een open BIM-proces met efficiëntere communicatie, minder tijdverlies en kwalitatief betere bouwobjecten tegen lagere kosten. Het BIM Loket stimuleert het gebruik van BIM in de Nederlandse bouwsector en zorgt voor een goede aansluiting, zowel nationaal als internationaal.


Bouw Informatie Raad